SKIN

NÁZEV PROJEKTU

SKIN – Ochrana vnějšího pláště kritických infrastruktur

SYNOPSE

Cílem tohoto projektu je pomocí inteligentního sytému detekce událostí založeného na znalostech a vybaveného multimodální senzorovou a informační technologií zvýšit ochranu vnějšího pláště kritických budov.

STRUČNÝ OBSAH

Ochrana fasád, střech a jiných částí vnějšího pláště budov a památek klade stále vyšší požadavky na úřady a organizace zajišťující bezpečnostní úkoly v rámci veřejné správy. Reálné scénáře ohrožení, jako například teroristické útoky nebo cílené poškozování kulturních statků, vyžadují vždy spolehlivé bezpečnostní systémy.

Z technického hlediska došlo v poslední době na základě inovací k rozšíření spektra senzoriky použitelné pro bezpečnostně-technické aplikace. Cílem projektu SKIN je pomocí inteligentního sytému detekce událostí založeného na znalostech a vybaveného multimodální senzorovou a informační technologií podstatně zvýšit ochranu vnějšího pláště ohrožených budov. Přitom mají být pomocí technologií založených na znalostech zohledněny předjímané nebo sledované kontextové okolnosti, jako například počasí nebo události v budově či kolem budovy, a následně ze souboru dat pomocí automatického uvažování a metod slučování informací odvozeny rozsáhlejší odhady rizik.

Pro plošné monitorování fasád jsou obzvlášť vhodné plošné senzory, jaké se používají ve videokamerách, resp. snímačích obrazu. S alternativními technologiemi, např. paprskovými lasery, ultrazvukem nebo radarem, je možné docílit srovnatelného pokrytí pouze s vynaložením značných nákladů. U videokamer rozlišujeme mezi kamerami pro viditelnou až blízkou infračervenou oblast (vlnová délka 380–780 nm) a takzvanými termovizními kamerami (vlnová délka 8–15 µm).

Uvedené optické kamery potřebují zdroje světla, které tuto oblast ozařují. Přes den toto světlo zajišťuje slunce, avšak za soumraku, za svítání a v noci je nutné ve viditelné nebo infračervené oblasti pracovat s umělým světlem. Kromě toho je třeba brát v oblasti vysoce bezpečnostních aplikací v úvahu nové technologie, např. senzory „Time-of-Flight“, jako dodatečné informační zdroje na základě třetí dimenze.

Přitom je nutné podrobněji analyzovat způsobilost pro použití v exteriérech s ohledem na rušivé vlivy světla a počasí.

Velké množství generovaných dat by mělo být rovněž možné dodatečně vyhodnotit. Takto lze ve videoarchivu hledat události bez nutnosti prohlížení jednotlivých videí a stanovení kritérií pro pozdější vyhledávání již při záznamu. Systém by měl být koncipován tak, aby měl v designu zabudovanou ochranu dat a splňoval všechna potřebná zadání v této oblasti při zachování vysoké funkčnosti.

POSKYTOVATEL PODPORY

 

Projekt je podporován v rámci programu na podporu bezpečnostního výzkumu KIRAS Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií (BMVIT).

PARTNER PROJEKTU

FLORIDA

NÁZEV PROJEKTU

Flexibilní, částečně automatizovaný analyzační systém pro vyhodnocování hromadných videodat (FLORIDA)

SYNOPSE

S pomocí bilaterálního německo-rakouského projektu FLORIDA má být vytvořen flexibilní, částečně automatizovaný systém, který bude orgány odpovědné za veřejnou bezpečnostní správu podporovat při vyšetřování, dokazování a objasňování po útocích. Díky použití nejmodernějších technologií tento systém osobám činným v této oblasti značně usnadní práci a pracovní podmínky, protože se zjednoduší vyhledávání, zpracování a analýza extrémně rozsáhlých a heterogenních souborů audiodat a videodat.

STRUČNÝ OBSAH

K nejdůležitějším vývojovým cílům projektu patří: Vytvoření stupňovitě rozšířitelné platformy pro forenzní videoanalýzy velkého rozsahu; definice příslušných rozhraní; vývoj nových algoritmů analýzy a evaluace celého projektu s ohledem na požadavky partnerů projektu na jedné straně a s ohledem na právní a etické rámcové podmínky zkoumané v rámci projektu na straně druhé.

Platforma FLORIDA bude na základě stupňovitě rozšířitelné cloud architektury schopna automatizovaně zpracovávat obrovské skupiny dat z různých zdrojů (nahrávání svědků, materiálu z videomonitorování a videí od třetích osob). Systém lze dynamicky instanciovat, aby bylo možné efektivně a časově úsporně zpracovávat i velké soubory dat (např. tisíce hodin videomateriálu po teroristickém útoku) současným nasazením velkého množství výpočetních uzlů (příp. na bázi cloudu).

Díky projektem sledovanému přístupu k interoperabilitě budou vyšetřovatelé schopni prostřednictvím grafických aplikací využít a zahrnout do vyšetřování výsledky, které se vygenerují předzpracováním hromadných videodat na platformě. Tyto výsledky se zobrazí a vyhodnotí pomocí grafické aplikace založené na platformě PKE AVASYS.

FLORIDA bude navíc zkoumat, zda a jak lze již existující algoritmy paralelizovat pro videoanalýzu v rámci projektu a využít na stupňovitě rozšířitelné platformě. Kromě toho budou vyvinuty nové algoritmy zaměřené na audioanalýzu (charakterizování, detekci událostí, synchronizaci několika videí) a sledování objektu.

Navíc vypracujeme právní a etické požadavky, které je – s ohledem na právo EU a rakouské právo – nutné zohlednit při vývoji takovéto platformy pro forenzní videoanalýzu a využití dat očitých svědků. Respektování těchto etických a právních rámcových podmínek bude ověřeno interní evaluací, která bude zahrnovat jak vyvinuté technologie, tak i implementaci. Svědomité řešení všech relevantních etických a základních právních problémů je přitom imanentní součástí a musí být zohledněno v každé fázi projektu.

Domovská stránka projektu: http://www.florida-project.at

POSKYTOVATEL PODPORY

Projekt je podporován v rámci programu na podporu bezpečnostního výzkumu KIRAS Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií (BMVIT).

PARTNER PROJEKTU