SKIN

NAZWA PROJEKTU

SKIN – ochrona poszycia kluczowych elementów infrastruktury

OPIS

Celem projektu jest lepsza ochrona poszycia kluczowego budynku z wykorzystaniem inteligentnego i bazującego na wiedzy systemu wykrywania zdarzeń wyposażonego w multimodalną technologię sensoryczną i informacyjną.

STRESZCZENIE

Ochrona fasad, dachów i innych elementów poszycia budynków i zabytków stanowi coraz większe wyzwanie dla władz i organizacji wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. Realne scenariusze zagrożeń takich, jak ataki terrorystyczne czy celowe niszczenie dóbr kulturalnych, wymagają stosowania coraz bardziej niezawodnych systemów bezpieczeństwa.

Pod względem technicznym oferta czujników przeznaczonych do zastosowań w obszarze zabezpieczeń poszerzyła się ostatnio o nowe rozwiązania. Celem projektu SKIN jest znaczne zwiększenie bezpieczeństwa poszycia zagrożonego budynku z wykorzystaniem inteligentnego, bazującego na wiedzy systemu wykrywania zdarzeń wyposażonego w multimodalną technologię sensoryczną i informacyjną. Dzięki rozwiązaniom opartym na wiedzy uwzględniane są przewidywane lub obserwowane okoliczności uwarunkowane otoczeniem, takie jak pogoda czy zdarzenia występujące w obiekcie lub wokół niego, aby z zastosowaniem metod automatycznego wnioskowania (automated reasoning)i syntezy informacji (information fusion) opracować kompleksowe analizy ryzyk ma bazie dostępnego zasobu danych.

Do dwuwymiarowego monitorowania fasad szczególnie dobrze nadają się czujniki powierzchniowe stosowane w kamerach wideo lub czujnikach obrazowych. Jeśli chodzi o technologie alternatywne, takie jak lasery wielopłaszczyznowe, ultradźwięki czy radary, zapewnienie porównywalnego poziomu ochrony jest możliwe tylko przy znacznych nakładach. W przypadku kamer wideo wyróżniamy kamery obsługujące zakres widzialny i bliski podczerwieni (długość fali 380–780 nm) i tzw. kamery termowizyjne (długość fali 8–15 um).

Wspomniane kamery optyczne wymagają źródeł światła emitujących promienie w tym zakresie. W ciągu dnia rolę tę przejmuje słońce, jednak po zmroku i w nocy praca odbywa się przy sztucznym oświetleniu w zakresie widzialnym i podczerwonym. Ponadto w przypadku zastosowań wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń należy wziąć pod uwagę nowe technologie, takie jak „Time-of-Flight“, jako dodatkowe źródła informacji o trzecim wymiarze pomieszczenia.

Należy przy tym dokładniej przeanalizować ich przydatność – zwłaszcza w przypadku zastosowań na zewnątrz – pod względem rozproszonego światła i czynników pogodowych.

Musi również istnieć możliwość późniejszego przeanalizowana dużych ilości generowanych danych. Pozwoli to na wyszukiwanie zdarzeń w archiwum wideo bez wyświetlania poszczególnych nagrań oraz bez konieczności wstępnego definiowania kryteriów późniejszego wyszukiwania na etapie nagrywania. System powinien mieć taką strukturę, która uwzględnia ochronę danych i umożliwia spełnienie wszystkich niezbędnych wytycznych przy jednocześnie wysokiej funkcjonalności.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu pomocowego dotyczącego badań nad bezpieczeństwem KIRAS Federalnego Ministerstwa ds. Transportu, Innowacji i Technologii (BMVIT).

PARTNERZY PROJEKTU

FLORIDA

NAZWA PROJEKTU

Elastyczny, częściowo zautomatyzowany system analizy dużych pakietów danych wideo (FLORIDA)

OPIS

Celem niemiecko-austriackiego projektu bilateralnego FLORIDA jest stworzenie elastycznego, częściowo zautomatyzowanego systemu, który ma wspierać organy odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w badaniu, gromadzeniu dowodów i wyjaśnianiu spraw związanych z atakami terrorystycznymi. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii system wyraźnie poprawi jakość i warunki pracy osób zatrudnionych w tym obszarze, gdyż ułatwione zostanie wyszukiwanie, przetwarzanie i analizowanie wyjątkowo obszernych i heterogenicznych zasobów danych audio i wideo.

STRESZCZENIE

Do najważniejszych celów rozwojowych projektu zaliczamy: Stworzenie skalowalnej platformy do zakrojonych na szeroką skalę analiz nagrań sądowych; zdefiniowanie odpowiednich interfejsów; opracowanie nowych algorytmów analitycznych oraz ocena całego projektu - z jednej strony pod względem wymagań partnerów projektowych, a z drugiej pod względem prawnych i etycznych warunków brzegowych poznanych w ramach projektu.

Dzięki skalowalnej, bazującej na technologii chmury architekturze platforma FLORIDA będzie automatycznie przetwarzać bardzo duże ilości danych z różnych źródeł (nagrania świadków, materiały z monitoringu wideo oraz nagrania dostarczone przez osoby trzecie). System umożliwia dynamiczne tworzenie instancji w celu wydajnego i oszczędzającego czas przetwarzania dużych ilości danych (np. liczących tysiące godzin nagrań wideo po zamachu), poprzez jednoczesne wykorzystywanie wielu ośrodków obliczeniowych (ew. bazujących na technologii chmury).

śledczyDzięki interoperacyjnemu podejściu stosowanemu w projekcie śledczy – używając programów graficznych – będą mogli wykorzystywać wyniki wygenerowane przez platformę do przetwarzania pakietów danych wideo i uwzględniać je w swoich dochodzeniach. Dane te będą prezentowane i analizowane z wykorzystaniem aplikacji graficznej bazującej na platformie PKE AVASYS.

Projekt FLORIDA zbada też, czy i w jaki sposób istniejące algorytmy do analizy wideo można poddawać paralelizacji w ramach projektu i wykorzystywać na skalowalnej platformie. Opracowane zostaną również nowe algorytmy skupiające się na analizie audio (charakterystyka, wykrywanie zdarzeń i synchronizacja wielu nagrań wideo) i śledzeniu obiektów.

Ponadto opracujemy wymogi prawne i etyczne, których należy przestrzegać – w odniesieniu do prawa unijnego i austriackiego – projektując tego rodzaju platformę służącą do analizy nagrań śledczych oraz wykorzystywania danych naocznych świadków. Zgodność z tymi etycznymi i prawnymi warunkami brzegowymi zostanie sprawdzona w ramach oceny wewnętrznej, która będzie dotyczyć zarówno opracowanych technologii, jak i procesu wdrożenia. Nieodłącznym elementem całego procesu jest przy tym staranne traktowanie wszystkich istotnych kwestii etycznych i prawnych, które należy brać pod uwagę w każdej fazie projektu.

Strona internetowa projektu: http://www.florida-project.at

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt jest finansowany w ramach programu pomocowego dotyczącego badań nad bezpieczeństwem KIRAS Federalnego Ministerstwa ds. Transportu, Innowacji i Technologii (BMVIT).

PARTNERZY PROJEKTU